Privacy verklaring     (GDPR)

Als  VZW Derbyschutters Brugge zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Derbyschutters  Brugge

secretariaat

Ieperweg 115

8210 Loppem

Info.DSBvzw@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden VZW Derbyschutters Brugge verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Derbyschutters Brugge; (Lidmaatschap en ledenwedstrijden)

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

• Rijksregisternummer

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Foto's
Er zijn momenten waar er foto's kunnen genomen worden van U in de club, dit voor promotie op onze website en-of onze Facebook pagina. U kunt simpel door het aan de verantwoordelijke te laten weten dat U die NIET wenst gepubliceerd te zien.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van het Lidmaatschap bij de VSK (overkoepelend organisatie);

• het verzorgen van IT-infrastructuur (Programma op de PC);

• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• het deelnemen aan wedstrijden in andere clubs, dit op vraag van de betrokkene.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven.

Bewaartermijn

VZW Derbyschutters Brugge bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met

ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

VZW Derbyschutters Brugge kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Het bestuur.

Dit volgens de wet op de privacy van 25 mei 2018, beter bekent als de GDPR.